അലക്കു കുപ്പി തൊപ്പി

 • LAUNDRY BOTTLE CAP-S3965

  ലോൺ‌ഡ്രി ബോട്ടിൽ CAP-S3965

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: എസ് 3965
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: അലക്കു ദ്രാവക കുപ്പി തൊപ്പി
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: അലക്കു ദ്രാവകം
  സവിശേഷത: ചോർച്ച തെളിയിക്കുന്ന, ശക്തമായ, നാശന പ്രതിരോധം

 • LAUNDRY BOTTLE CAP-S3564

  അലക്കു ബോട്ടിൽ CAP-S3564

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: എസ് 3564
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: അലക്കു ദ്രാവക കുപ്പി തൊപ്പി
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: അലക്കു ദ്രാവകം
  സവിശേഷത: ചോർച്ച തെളിയിക്കുന്ന, ശക്തമായ, നാശന പ്രതിരോധം

 • LAUNDRY BOTTLE CAP-S2780

  അലക്കു ബോട്ടിൽ CAP-S2780

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: എസ് 2780
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: അലക്കു ദ്രാവക കുപ്പി തൊപ്പി
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: അലക്കു ദ്രാവകം
  സവിശേഷത: ചോർച്ച തെളിയിക്കുന്ന, ശക്തമായ, നാശന പ്രതിരോധം