ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്

 • FLIP TOP CAP -F3926

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്പ്-എഫ് 3926

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F3926
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 18/410 ഫ്ലാറ്റ് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F3938

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F3938

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F3938
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 18/415 ഫ്ലാറ്റ് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-4046

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ് -4046

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F4046
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 20/410 ഫ്ലാറ്റ് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F4067

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F4067

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F4067
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 20/410 ഫ്ലാറ്റ് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F3848

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F3848

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F3848
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 28/410 ഫ്ലാറ്റ് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-3404

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-3404

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F3404
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 24/410 റ ound ണ്ട് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F4041B

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F4041B

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F4041B
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 20/410 റ ound ണ്ട് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F4051

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F4051

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F4051
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 24/410 റ ound ണ്ട് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F1447

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F1447

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F1447
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 24/410 ലൈൻ പാറ്റേൺ ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F1338

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F1338

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F1338
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 24/410 റ ound ണ്ട് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F2720

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F2720

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F2720
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 24/410 റ ound ണ്ട് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്

 • FLIP TOP CAP-F4044

  ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് CAP-F4044

  ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ: F4044
  ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: 24/410 ഫ്ലാറ്റ് മേൽക്കൂര ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്യാപ്
  മെറ്റീരിയൽ: പി.പി.
  ഉപയോഗം: വാഷിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, കെമിക്കൽ
  സവിശേഷത: ശക്തമായ സീലിംഗ്, ചോർച്ച തെളിവ്, സൗകര്യപ്രദമാണ്